Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Wrzesień- pierwszy miesiąc nauki w klasie I

Wszystkie działania wychowawcy opierały się głównie na wdrażaniu założeń programu „Myślę- działam-idę w świat”  związanych z adaptacją pierwszaków w szkole- czyli procesem uzyskiwania równowagi pomiędzy potrzebami dziecka, a jego otoczeniem. Był to czas kiedy dzieci i nauczyciel poznawali się wzajemnie. Przeważały więc zabawy integrujące zespół klasowy, ćwiczenia relaksacyjne, kinestetyczne i wiele zabaw ruchowo-naśladowczych, pantomimicznych oraz zabaw w kącikach tematycznych. Proponowane przez wychowawcę metody i formy pracy na zajęciach sprzyjały rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Nauczyciel miał w tym czasie wiele okazji, aby podczas obserwacji i wspólnych działań dobrze poznać 6 i 7- latki- ich potrzeby, możliwości psychofizyczne. Podstawą wszelkich działań mających na celu indywidualizację będą też wyniki przeprowadzonej diagnozy. Pozwolą nauczycielowi zorganizować proces nauczania: cele edukacyjne, treści, metody, formy organizacyjne i środki. Zgodnie z koncepcją programu stworzono w sali lekcyjnej centra edukacyjne: polonistyczno-językowe, matematyczno-przyrodnicze, artystyczno-ruchowe oraz językowe. Uczniowie zaproponowali też kąciki tematyczne i wspólnie wybrano odpowiednie miejsce na ekspozycje, wytwory artystyczne, pomoce matematyczno-przyrodnicze itp. Zagospodarowano półki i szafki klasowe. Wypracowano również klasowe zasady postępowania oraz ustalono zadania dyżurnych oraz zakres obowiązków każdego ucznia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach znając ich cele- sformułowane w przystępnym dla nich języku. Ustalono stały porządek dnia, min. ranne powitanie i podsumowanie zajęć w kręgu na dywanie. Zorganizowano klasową tablicę ogłoszeń i zadań oraz wybrano „Mówiąca ścianę”. Podczas swojej pracy, nauki i zabawy dzieci otrzymywały informację zwrotną od nauczyciela, wskazówki, pomoc, wsparcie. Znajomość kryteriów sukcesu każdego dnia motywowała dzieci do zdobywania nowych umiejętności na miarę swoich możliwości. Doskonalono i rozwijano min.:

– umiejętność swobodnego wypowiadania się zdaniem na podany temat, na podstawie ilustracji, doświadczeń, obserwacji itp.

– umiejętności grafomotoryczne,

– dokonywanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów,

– poprawne posługiwanie się określeniami: nad, pod, obok, z prawej strony, z lewej strony, wewnątrz, na zewnątrz itd. (określanie położenia przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni),

-rozróżnianie, nazywanie figur geometrycznych

Poznano min.:

– teren szkoły i jej pracowników,

– elementy krajobrazu nadmorskiego, górskiego,

– zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozróżnianie i nazywanie wybranych znaków drogowych (dzieci miały okazję utrwalić tą wiedzę podczas spotkania z policjantem oraz spacerów na przejście dla pieszych, przystanek autobusowy, okolice szkoły)- zrealizowano projekt edukacyjny: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, opracowany przez autorki programu.

Zajęcia odbywały się w oparciu o opracowane przez autorki programu scenariusze zajęć. Oprócz tradycyjnych gier i pomocy dydaktycznych wykorzystywano również pomoce multimedialne i karty pracy stworzone w ramach pomocy dydaktycznych dołączonych do programu.

Dzieci miały możliwość uczestniczyć  w przedpremierowym seansie  filmu „Pszczółka Maja” oraz zajęciach edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej w kinie Helios w Kaliszu

Wychowawca: M. Kubacka


Wdrażanie programu na języku angielskim

W klasie I skoncentrowano się też na rozbudzaniu zainteresowania językiem obcym jako narzędziem komunikowania się. Główny wysiłek skierowany był na zapoznanie z językiem i coraz głębsze rozumienie wypowiedzi nauczyciela oraz nagrań. W zakresie treści nauczania stopniowo wprowadzany był materiał leksykalny dotyczący samych uczniów oraz najbliższego otoczenia czyli szkoły. Wprowadzane są stopniowo pojęcia przyborów szkolnych, nazwy kolorów, zabawek i zwierząt, a także nazwy umiejętności ruchowych i umysłowych. Odnośnie kategorii gramatycznych stosuje się czas Simple Present, wprowadza tryb rozkazujący. Koncentruje się głównie na formach grzecznościowych, takich jak witanie się, przepraszanie, uprzejme zwracanie się do siebie, dziękowanie, itp. Wraz z początkiem zajęć ważne było przedstawianie się, podawanie imienia i witanie. Udaje się też uzyskać proste odpowiedzi twierdzące lub przeczące jako odpowiedzi na pytania nauczyciela. W zakresie słuchania skoncentrowano się na opisie rutynowych prostych czynności codziennych w szkole. Od uczniów oczekuje się głównie reagowania na język obcy. Zgodnie z koncepcją programu nie jest ograniczana inwencja ucznia stąd nieraz na zajęciach pojawia się słownictwo lub proste konstrukcje językowe wynikające z zainteresowań  i inwencji uczniów.

E. Jarmołowicz


Wdrażanie programu na pozostałych zajęciach edukacyjnych:

Zajęcia z komputerem odbywały się w oparciu o pomoce multimedialne przygotowane przez autorki programu (projekt edukacyjny: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, memory, program graficzny dla dzieci – TuxPaint).

Podczas zajęć ruchowych uczniowie samodzielnie wymyślali, modyfikowali zasady zabaw,   gier ruchowych i zespołowych.

Ponadto uczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy:  rozpoznawali osobę przytomną i nieprzytomną, poznali numery alarmowe i przeprowadzali rozmowę telefoniczną z dyspozytorem pogotowia ratunkowego.

Podczas zajęć ruchowych wykorzystywano  metodę Klanzy, która ma na celu integrację i aktywizowanie grupy do podejmowania zadań. Formą aktywności są zabawy ruchowe, tańce w grupie, a nawet tak zwane „tańce na siedząco” (relaksacja, odprężenie poprzez poruszanie rękami i nogami w rytmie muzyki) Mocnym walorem metody KLANZY jest wykorzystanie muzyki ruchu w pracy z grupą.

Uczniowie uczestniczyli w zabawach integrujących grupę: „Wizytówka”, „Myjnia samochodowa”, „Taniec dyskotekowy”.

Na zajęciach stosowano ćwiczenia zwane „gimnastyką mózgu” –  ruchy naprzemienne:

  1. krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę wyżej była ręka lewa potem prawa;
  2. dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie; dotykanie lewą dłonią prawego ucha i odwrotnie itp.

Celem ćwiczeń jest integracja funkcji półkul mózgowych: prawej odpowiedzialnej za uczucia  i  emocje oraz lewej – analityczno – logicznej; integracja funkcji poziomów rozwoju mózgu: rozwoju ruchowego, emocjonalnego i intelektualnego.

A. Florczak