Statystyki

Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 0
  • Ostatnie 7 dni: 0
  • Ostatnie 30 dni: 0
  • Aktualnie na stronie: 0

Informacje o projekcie

Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Numer i nazwa Działania: 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Numer i nazwa Poddziałania: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Instytucja, w której wniosek został złożony: Ośrodek Rozwoju Edukacji

Okres realizacji projektu: od 01.04.2014 do 31.07.2015

Nazwa projektodawcy: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt zakłada poprawę jakości edukacji przez opracowanie i wdrożenie 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego jeden etap edukacyjny, co będzie mieć (1%) bezpośredni wpływ na osiągniecie oczekiwanych rezultatów realizacji priorytetu POKL. Wdrożenie programu wraz z obudową metodyczną w postaci pakietów edukacyjnych przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów z 3 szkół wiejskich z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie w 3 szkołach wiejskich 1 innowacyjnego programu nauczania obejmującego I etap edukacyjny wraz z obudową do VI 2015r.

ADRESACI:

Projekt skierowany jest do trzech szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Szkoły są na terenach wiejskich – największa w Skalmierzycach ma 140 uczniów, kolejna w Biskupicach Ołobocznych : 72 uczniów , a w Droszewie 52. Projektem objęci będą wszyscy uczniowie klasy I w roku szkolnym 2014/ 2015. Adresatami projektu są także nauczyciele nauczania początkowego w klasach I-III z ww. Szkół.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Opracowanie i wdrożenia innowacyjnego programu edukacyjnego dla klas I-III wraz z obudową dydaktyczną
  2. Centrum Aktywnej Edukacji

 

INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMU:

Innowacyjność programu polega na konstruktywistycznym podejściu do nauczania, które w centrum działań stawia ucznia i jego aktywność oraz na badaniach z zakresu neurodydaktyki. Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość. Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest niewątpliwie odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, nie mniej ważnym jest bezpieczna i przyjazna atmosfera oparta na współpracy i dobrych relacjach społecznych.

Tak ujęty proces nauczania pozwala na stworzenie optymalnego środowiska uczenia się, w którym dziecko buduje wiedzę poprzez badanie, doświadczanie, odkrywanie, tworzenie wynikające z wewnętrznej motywacji poznawczej. Konstruktywistyczny model wpisuje zaś nauczyciela w rolę towarzysza i przewodnika. Program zakłada uczenie się skoncentrowane wokół Centrum Aktywnej Edukacji: polonistyczno-komunikacyjnej, matematyczno-przyrodniczej, językowej, artystyczno-ruchowej. Poprzez Centrum Aktywnej Edukacji rozumie się stworzenie przestrzeni do pełnego rozwoju każdego dziecka poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, aranżację przestrzeni klasowej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych w taki sposób, by wspierały aktywność ucznia, rozwijały jego ciekawość poznawczą i wdrażały do odpowiedzialności za uczenie się.

Ważnym elementem programu jest indywidualne podejście do kształcenia każdego ucznia oparte na koncepcji inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, profilach dominacji Carli Hannaford.

WDROŻENIE PROGRAMU

Opracowany przez zespół nauczycieli program wdrażany będzie w Szkole w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych oraz w Skalmierzycach od 1 września 2014. Wdrażanie programu w szkołach będzie na bieżąco monitorowane a informacje umieszczane będą w aktualnościach projektu.